Nordiskt Forum 2014 – slutrapporten

fb-Sverige

Nordiskt forum, kvinno-organisationernas stora möte i somras, flimrade förbi utan att jag hade tid eller ork att kommentera det hela. Jag håller som bäst på att läsa slutrapporten och här är några kommentarer:

Krav på sidan 6:

Ansvariga myndigheter säkerställer att
läromedel i alla avseenden kvalitetssäkras
ur ett jämställdhetsperspektiv och att ett
aktivt arbete bedrivs för att bryta köns
-stereotypa studie- och utbildningsval för
att bryta en könsuppdelad arbetsmark
-nad.
De nordiska regeringarna prioriterar kvin
-nors möjlighet till forskningskarriärer. Oli
-ka excellenssatsningar får inte ta medel
från kvinnodominerade utbildnings- och
forskningsområden. Kvinnors utbildnings
-val, oavsett inriktning, ska garanteras
likvärdiga resurser.”

Vad kan denna ”kvalitetssäkring ur ett jämställdhetsperspektiv” tänkas innebära? Att delar av fysikundervisningen plockas bort för att den ”gör våld på elevernas vardagsförståelse? Något annat? Ett aktivt arbete föreslås hur som helst bedrivas för att motverka elevernas fria vilja att välja de utbildningar och yrken de är intresserade av till förmån för några som ger bättre uppfyllelse för de jämställdhetspolitiska målen (50/50-fördelning av kvinnor och män i alla sektorer i samhället). (Jag ser nu att målen ovan tarvar kommentarer även de.) Kvinnors möjlighet till forskningskarriärer ska självklart prioriteras och kvinnors utbildningsval, oavsett riktning, ska garanteras likvärdiga resurser. Jahapp, det främsta kriteriet för bedömning av relevant forskning numera är könet på den som forskar?

På sidan 7 återfinns Sveriges Kvinnolobbys kamp för att osynliggöra alla andra offer för relationsvåld än kvinnor och alla andra utövare för densamma som är annat än män:

”Mäns våld mot kvinnor och flickor är en konsekvens av patriarkala maktstrukturer som återspeglar
den grundläggande synen på kvinnlighet och manlighet samt sexualitet överlag. Vi är bekymrade
över att de nordiska länderna har rört sig mot terminologier och angreppssätt som är könsneutrala.”

Självklart är det en konsekvens av patriarkala strukturer. Bara det faktum att det är någon procent av den manliga befolkningen som någonsin utövar våld tyder ju på att det här är en mansnorm, eller hur? Att det sedan är något av det mest stigmatiserade för en man att misshandla en kvinna eller ett barn och något som i de allra flesta fallen sker bakom lykta dörrar tyder ju också på en allomfattande norm och struktur, eller hur? Allt enligt de verklighetsfrånvända, radikalfeministiska teserna som numer är så poppis.

”Sexindustrins aggressivitet och organiserad kriminell handel med kvinnor och flickor för sexuellt utnyttjande är hot mot demokrati och mot kvinnors rättssäkerhet. I de nordiska länderna finns en ökande andel utländska kvinnor i prostitution. Gapet mellan högt ställda politiska mål och struktur för genomförande är oroande. Många gärningsmän slipper undan utan straff, och samhällets hjälp och beskydd till våldsutsatta brister.”

Återigen osynliggörs manliga offer. Varför inbillar sig folk att feminism har något med jämställdhet att göra? I kraven:

”•
De nordiska regeringarna stärker organi
-sationer som arbetar för och med kvin
-nors rätt till frihet från våld och avsätter
tillräckliga och förutsebara resurser,
särskilt till kvinnojourer/skyddshem.
Långsiktiga handlingsplaner utifrån en
helhetssyn, med tydliga mål och adekva
-ta resurser behövs för att förebygga och
minska mäns våld mot kvinnor och att
skydda utsatta kvinnor.”

Samma sak här; bara kvinnor.

”•
Nordiska myndigheter har större fokus på
de grundläggande orsakerna till våld och
övergrepp. Vi föreslår nationella kam
-panjer med ett förebyggande fokus där
samhället visar nolltolerans för våld och
underordning av kvinnor, samt motverkar
skuld och skam. Grundläggande orsaker
till våld och övergrepp och om orsaker till
att kvinnor hamnar i prostitution ska ingå.
Information om rättigheter och hjälpin
-satser ska garanteras våldsutsatta kvin
-nor. Våldtäkt ska definieras som frånvaro
av samtycke.”

Jag antar att det ska stå ”våld mot och underordning av kvinnor” och allt är som det brukar; våld mot män är helt i sin ordning. Vem ska förresten bevaka och definiera underordning och överordning?

Sidan 9:

”En annan utmaning är den ökande livslängden och dess effekter för kvinnor och män och på vårt samhälle. En viktig aspekt är att kvinnor lever fler år under sämre livsvillkor än
män.”

Det finns kort sagt inget som inte kan vridas till ett problem som drabbar kvinnor hårdast. Att kvinnor i snitt lever ca 5 år längre än män blir i den feministiska lobbyns analys flera år under sämre villkor för kvinnorna.

Sidan 10, sista stycket innan krav-rutan:

”Våldet riktat mot kvinnor i krigstid reflekterar en generell
våldskultur.”

Jahapp. Våldtäktskulturen också. Samma sak där – är det densamma som gör att man överallt hör karlar skryta om sina våldtäkter? (Jag hänfaller här åt raljerande, men det är mitt sätt att tackla idiotin i den här radikalfeministiska propagandan).

Sidan 11, kraven:

”•
Politiska församlingar och statliga,
regionala och kommunala kommittéer,
kommissioner, arbetsgrupper samt dele
-gationer säkerställer, exempelvis genom
kvotering, en jämn representation för
kvinnor och män.”

Så kvinnor ska kvoteras in i alla dessa församlingar? Vilka är dessa Kvinnolobbyister att bestämma vem jag vill bli företrädd av i de beslutande församlingarna? Jag brukar inte anse att innehav av ett specifikt könsorgan smäller högst när jag väljer vem jag röstar på. Kvinnolobbyn tycks också anse att alla kvinnor är utbytbara och kan företrädas av valfri annan kvinna.

”•
Statliga myndigheter, kommuner, media
och företag tillfrågar kvinnor som exper
-ter utan att detta styrs av könsstereotypa
uppfattningar och att kvinnor i minori
-tetsgrupper hörs som experter.”

Själva könet tycks vara grunden, i det här fallet för expertisen, även här. Ytterligare ett par punkter på samma tema följer.

Sidan 12:

”Jämställdhetsintegrering är en proaktiv strategi som syftar till att inte bara rätta till utan också förebygga uppkomsten av ojämställdhet mellan kvinnor och män. Strategin motverkar negativa effekter av könsblindhet, vilket brukar kallas könsneutralitet men som i praktiken ofta innebär att
mäns erfarenheter utgör underlag för beslutsfattande.”

Här ser vi att man inte föredrar könsneutrala lösningar.

”•
Myndigheter och annan offentlig verk
-samhet ges i uppdrag att inkludera ett
jämställdhetsperspektiv i all sin verk
-samhet och att jämställdhetsintegrering
genomförs på korrekt sätt, vilket innebär
utbildning av all berörd personal, jäm
-ställdhetsperspektiv i budget- och andra
styrprocesser, genus- och jämställdhetsa
-nalyser, samt mekanismer och rutiner för
uppföljning.”

Här ser vi till att skapa arbetsuppgifter åt genusvetarna.

Sidan 14:

”Kvinnor är mindre synliga i media än män. Forskning visar att kvinnor utgör cirka 30 procent av de som syns och kommer till tals i nyhetsmedier.”
”Lika deltagande och representation av kvinnor i media är avgörande för det demokratiska samtalet.”

Om nu majoriteten av till exempel för världens statsministrar, presidenter och andra ledare är män så ska man ändå visa lika många kvinnor i nyheterna? Ska den minoritet som är kvinnor på mångdubbelt med tid per individ, eller hur har man tänkt sig? Åter är könet det mest intressanta, inga andra faktorer kan väl tänkas ha betydelse för vad som förekommer i medierna?

”Medierna är en hörnsten i det nordiska demokratiska samhället och i världen. Vi måste säkerställa
press- och yttrandefrihet och samtidigt motverka stereotypa presentationer av kvinnor och kvinno
-frågor och vem som skriver om vad.”

Står inte ambitionen att säkerställa press- och yttrandefrihet och motverka stereotypa presentationer något i motsatsförhållande till varandra? Vad menas med ”motverka vem som skriver vad”?

Sidan 1, kraven:

”•
Statskontrollerade media ges i uppdrag
att skapa jämställdhet genom att imple
-mentera en modell för deltagande och
icke-stereotyp representation som kan
användas även av privatägda medier.”

Så man ska inte längre rapportera från verkligheten som den ser ut, utan som radikalfeministerna vill att den ska se ut? Om det finns 10 brandmän som kan intervjuas så ska man alltså ta den enda som är kvinna?

”•
De nordiska regeringarna utarbetar
effektivare lagföring av kränkningar i so
-ciala medier och inrättar en självständig
klagoinstans för diskriminering av kvinnor
och flickor i medier.”

Bara diskriminering av kvinnor och flickor i medierna ska adresseras, trots att manshatet, misandrin, fullkomligen prunkar i större delen av de traditionella medierna. Det kan påpekas att politiker som är män är något mera utsatta för hat och hot än de som är kvinnor. Hatet och hoten ser dock olika ut och har ofta en sexualiserad ton när det gäller kvinnorna (apropå utläggningen om kvinnors utsatthet på samma sida).

Sidan 16:

”•
De nordiska regeringarna säkerställer att
kvinnoorganisationer i större grad inklu
-deras i utvecklandet av en transparent
jämställdhetspolitik med helhetssyn, som
dialogpartner, kritiska granskare och för
-ändringsaktörer. Vi vill i högre grad delta
i ett långsiktigt arbete för hållbar utveck
-ling både på nationell och global nivå.
De nordiska regeringarna finansierar kvin
-norörelsens organisationer och samarbe
-te på nordisk nivå, minst på samma nivå
som andra organisationer i civila samhäl
-let så att feminismen får genomslag och
verklig jämställdhet nås i samhället.”

Självklart ska regeringarna arbeta och betala för att radikalfeminismen får genomslag i samhället. Varför kan de inte göra detsamma för att exempelvis liberalismen ska göra det?

I övrigt kan konstateras att politiska församlingar, företag och organisationer torde inte hinna med något annat än all den jämställdhetintegrering, dokumentering, uppföljning, kvantifiering etc etc som kvinnolobbyisterna föreslår i dokumentet. Hur mycket resurser alltihopa skulle ta från alla dessa verksamheter har man antagligen inte ens försökt att uppskatta.

Om Susanna Holmén Waris

Susanna Holmén Waris, född 1968 i Salo, Finland, civilingenjör från KTH och frilanskonstnär som arbetar inom järnvägen. Bloggen handlar om allt från konst, politik och vetenskap till mode, humor och personliga erfarenheter. Välkommen!
Det här inlägget postades i feminism, Feminism - referensinlägg, genus, genusvetenskap, identitetspolitik, jämställdhet, politik, pseudovetenskap, religion och har märkts med etiketterna , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

16 svar på Nordiskt Forum 2014 – slutrapporten

 1. Pelle2 skriver:

  Jag borde inte bli förvånad men det är ju helt sjukt att allt dom vill göra är saker som gynnar kvinnor.Männen skiter dom fullständigt i.
  Det är ju även tragiskt att allt dom gör är att utmåla kvinnor som svaga och i behov av hjälp för att ta sig fram i samhället överhuvudtaget.

  Att dom dessutom jobbar hårt för att skapa jobb till en massa meningslösa genusdårar
  är ju också helt sjukt.

  • Susanna Varis skriver:

   Nej, det är ungefär som väntat. Jag blev lite överraskad över att de fortfarande envisas med att vilja förtiga att det finns manliga offer (och kvinnliga utövare) för relationsvåld och faktiskt se till att sådana aldrig kommer på fråga gällande hjälp från samhällets sida.

 2. Pelle2 skriver:

  Dessvärre blev inte jag förvånad över att de förtiger manliga offer och kvinnliga förövare för det ligger väl helt i linje med deras ideologi. Det är bara synd om kvinnorna och män är alltid förövare enligt deras förvridna världsbild..

 3. Susanna Varis skriver:

  Så då, nu har jag redigerat texten tre gånger. Det verkar vara något skumt med senaste wordpress-versionen; i texten som skrivs i redigeringsläge finns mellanrum efter citat, väl tilltagna dessutom, men i den publicerade versionen försvinner de. Jag går in och lägger dit ett ännu större mellanrum efter det första citatet, går ut, det ser ok ut. Upptäcker att det är så på alla citat. Går in lägger dit bautamellanrum, går ut, märker att det första jag lade in tidigare nu är borta. Går in och lägger om alla mellanrummen en gång till. I redigeringsläge har den börjat formatera om text efter citat till hälften av den normala storleken, något man får ändra hela tiden. Är det något jag missat att man ska göra? Tips?

  • dolf skriver:

   Jag antar att du med ”redigeringsläge” menar visuellt. Jag undviker den visuella som pesten för att den har underligheter för sig, och skriver normalt i text-mode. Blir lite besvärligt att läsa ibland pga alla koder. Jag brukar också klicka i rutan ”Disable visual …” på mina inlägg (men stänger inte av den för hela bloggen, för ibland underlättar det att kunna öppna ett dummy-fönster i visuell mode).
   Man kan ju till exempel börja jobba i visuell mode om man tycker det underlättar, sen skifta över till text-mode OCH SPÄRRA visuellt för inlägget när man gör det. För har man en gång gått över till text skall man ALDRIG igen öppna det i visuellt. Det räcker med att man bara öppnar för att titta så processar wp om det, även om man inte sparar.

   • Susanna Varis skriver:

    Jaha…jösses. Wp är bra underligt ibland.

    • dolf skriver:

     Jo tack, det gick upp för mig när jag gjorde inlägget om Knekten, kärleken och döden, (det med dikten på både engelska och svenska) eftersom formateringen blev ”fucked up” så fort jag öppnade det i visuellt. (På en blogg där vi är många som samsas blir det ganska viktigt att vara medveten om det. Jag ber t.ex. nästan aldrig någon av de andra att gå in och fixa fel i mina inlägg, även om det är rena bagatell-fel, eftersom jag vet att de flesta använder visuell mode. Vilket då blir en dubbel anledning för mig att spärra den moden på inläggen så att det blir omöjligt att de öppnas fel.

 4. Kristian skriver:

  Tack för att du orkar.

  Ja, du, kvotering till ”ställföreträdande underliv” som Sanna Rayman sade. (Just SvD har en klar majoritet kvinnliga skribenter bland de jag läser regelbundet. Är det någon otäck borgerlig kvotering tro?)

  ”kvalitetssäkras ur ett jämställdhetsperspektiv”
  Vad betyder det? Betyder det någonting alls?

  ”Sexindustrins … är hot mot demokrati”
  Hot mot .. demokrati? Är ”demokrati” ett sådant där ”allmänt bra”-ord som ”kärlek” som man kan slänga in där det behövs?

  • En annan Fredrik skriver:

   ”Kvalitetssäkras ur ett jämställdhetsperspektiv”: ”gynnar kvinnor” = ”bra”
   Ja, ”demokrati” är axiomatiskt ett grundläggande positivt värde, dvs den hör till ”värdegrunden”. Här är en anekdot om det: En gång i slutet av 90-talet kom ett par ungdomar fram till mig och ville ha mig att skriva på listor för sänkt bokmoms. Ett av deras argument var att det är ”demokratiskt”. Då frågade jag av dem vad det är som är så bra med demokrati då. De blev skräckslagna att jag vågat ifrågasätta demokrati som något absolut gott, och helt ställda – de visste att demokrati är bra, men hade ingen aning om varför.

  • Susanna Varis skriver:

   Ja, det verkar som att demokrati numera kan betyda lite vad som helst, oftast något pk-betonat.

  • Kjell skriver:

   Min tolkning av ”hot mot demokrati” är att man menar någonting i INNEHÅLLET i demokratin, den numera så omhuldade ”värdegrunden”. Frågan är hur många som tror att ”hot mot demokrati” innebär att diktaturen snart står för dörren, och som därmed blir lurade av sådana här formuleringar (som förekommer i massor av sammanhang)?

   Det ironiska är ju att de som gapar högst om ”hot mot demokratin” är just de som vill införa begränsningar i demokratins ursprungliga betydelse, dvs yttrandefriheten (utan den går det ju inte att välja).

 5. Pingback: Fi: ”Vi måste stoppa det genusbaserade medievåldet” | WTF?

 6. Ulf T skriver:

  En viktig aspekt är att kvinnor lever fler år under sämre livsvillkor än män.

  Ja, män har det väl oändligt mycket bättre de där sista åren? :)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.